ANGIELSKI JAK ORGANIZUJEMY

ANGIELSKI JAK ORGANIZUJEMY

SMART LEARNING > ANGIELSKI JAK ORGANIZUJEMY

Proces organizacji szkoleń językowych w Smart Learning został zbudowany w oparciu o skuteczne elementy zarządzania projektowego w połączeniu z elementami zarządzania procesowego. W ten sposób udało nam się zbudować ramy organizacyjne oraz opracować narzędzia kontroli i monitoringu efektywności dla długotrwałego ze swojej natury procesu dydaktycznego.

Sprawność działań koordynacyjnych zyskaliśmy dzięki podziałowi procesu dydaktycznego na cykle szkoleniowe (umowne semestry). Organizacja każdego cyklu składa się z następujących elementów:

KROK 1: Analiza potrzeb szkoleniowych i rekrutacja uczestników.

Analiza potrzeb prowadzona jest z wykorzystaniem wystandaryzownych narzędzi. Warto ją powtarzać cyklicznie – przed uruchomieniem nowego semestru szkolenia. Celem jest poznanie faktycznych potrzeb językowych pracowników firmy, pod kątem ich dalszego rozwoju a także rozwoju firmy. Dzięki wynikom analizy lektorzy mogą przygotować propozycje programowe spełniające oczekiwania uczestników zajęć.

KROK 2: Weryfikacja poziomu zaawansowania.

Poziom zaawansowania powinien być mierzony cyklicznie – na zakończenie każdego cyklu szkoleniowego. Każdy nowy uczestnik projektu przechodzi testy poziomujące (placement tests): pisemny i ustny. Jednolite pod względem poziomu grupy szkoleniowe umożliwiają skuteczną realizację programu szkoleniowego. Wpływa to również pozytywnie na motywację do nauki i ocenę kursu ze strony uczestników.

KROK 3: Przygotowanie kadry lektorskiej.

Dobrze dobrana kadra lektorska gwarantuje sukces szkolenia. Lektorzy są dobierani indywidualnie do każdej grupy w trakcie kilkuetapowego procesu rekrutacyjnego, a ostateczna decyzja leży po stronie uczestników. W Smart Learning bardzo dużą wagę przywiązujemy do ciągłego doskonalenia zespołu lektorów pracujących dla Państwa.

KROK 4: Opracowanie indywidualnych projektów szkoleń językowych.

Każda grupa szkoleniowa pracuje w oparciu o indywidualny projekt szkolenia. Projekt, czyli indywidualny program nauczania tworzony jest na podstawie analizy potrzeb grupy oraz analizy indywidualnych możliwości kursantów. W ramach projektu ustalone zostają: metoda nauczania, techniki wspomagające, zakres materiału a także narzędzia pracy, czyli materiały dydaktyczne.

KROK 5: Realizacja szkolenia zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zajęcia językowe realizowane są zgodnie ze wspólnie ustalonym planem: terminy zajęć są dostosowane do możliwości uczestników i jeśli tylko jest to możliwe, są elastyczne. Elastyczność terminów daje możliwość zachowania odpowiedniej częstotliwości zajęć, co gwarantuje odpowiednie efekty. Harmonogram szkolenia określa terminy testów, przerwy w nauce itd., uwzględniając przy tym tryb pracy firmy.

KROK 6: Monitoring szkolenia.

Monitoring szkolenia w Smart Learning to system zintegrowanych działań zapewniających pełną kontrolę nad przebiegiem i efektywnością projektu szkoleniowego. Główną ideą jest gromadzenie danych na temat realizowanego projektu w celu umożliwienia podjęcia właściwych działań w sytuacjach problemowych, wymagających działań naprawczych. Cyklicznie realizowany monitoring tworzy stabilną ramę organizacyjną, która daje naszym Klientom pewność zwrotu z inwestycji.

KROK 7: Podsumowanie działań.

Zakończenie cyklu szkolenia (umownego semestru) to czas na przedstawienie uczestnikom szkolenia i firmie podsumowania oraz raportu z poczynionych postępów. Szczegółowe podsumowanie ma na celu przekazanie kompletnej informacji zwrotnej oraz wyciągnięcie wniosków, które umożliwią doskonalenie słabszych elementów projektu.

ANGIELSKI DLA FIRM