PROGRAMY NAUCZANIA


Programy nauczania

Odkryj swój potencjał językowy dzięki naszym poziomom zaawansowania! Niezależnie od Twojego doświadczenia z językiem, oferujemy kursy na wszystkich poziomach – od podstaw aż po poziom zaawansowany. Nasze zespoły doboru poziomu pomogą Ci określić, który poziom najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i umiejętnościom językowym. Zdobądź pewność siebie w języku obcym i osiągnij swoje cele z naszymi kursemi językowymi na odpowiednim poziomie!

ANGIELSKI  KURS W ONLINE 1

Poziom A1 – Podstawowy

Program nauczania języka na poziomie A1 zakłada nauczenie podstawowych umiejętności językowych, które pozwalają na komunikację w codziennych sytuacjach. Zazwyczaj na tym poziomie uczniowie uczą się słów i zwrotów dotyczących życia codziennego, takie jak proste pytania i odpowiedzi na temat siebie, swojej rodziny, pracy, szkoły, itp.Sprecyzuj swój poziom zaawansowania językowy – wykonaj test poziomujący
UMÓW SIĘ NA TEST

Oto elementy programu nauczania języka na poziomie A1:

Słownictwo: Uczniowie poznają i uczą się używać słów i zwrotów związanych z tematami takimi jak rodzina, praca, szkoła, jedzenie, czas wolny, itp.

Gramatyka: Nauczanie podstawowych zasad gramatyki, takich jak czasowniki regularne i nieregularne, pytania proste, przeczenia i twierdzenia.

Rozumienie ze słuchu: Uczniowie słuchają krótkich dialogów lub zdań i odpowiadają na pytania dotyczące ich treści.

Rozumienie tekstu pisanego: Uczniowie czytają krótkie teksty i odpowiadają na pytania dotyczące ich treści.

Komunikacja ustna: Uczniowie ćwiczą mówienie na prostych tematach, takich jak ich rodzinie, pracy, szkole, itp.

Komunikacja pisemna: Uczniowie ćwiczą pisemne wypowiedzi, takie jak krótkie wiadomości e-mail lub notatki.

Kultura i zwyczaje: Nauczanie kultury i zwyczajów związanych z językiem, takich jak zwyczaje kulinarne, święta i tradycje.

Wymowa: Uczniowie uczą się poprawnej wymowy i intonacji słów oraz zwrotów.

Ćwiczenia praktyczne: Nauczanie języka poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, takie jak gry słowne, piosenki, zabawy językowe.

Wszystkie te elementy programu nauczania języka na poziomie A1 mają na celu nauczenie uczniów podstawowych umiejętności językowych, które pozwalają na komunikację w codziennych sytuacjach.

ANGIELSKI  KURS W ONLINE 1

Poziom A2 – Podstawowy Plus

Program nauczania języka na poziomie A2 zakłada nauczenie uczniom podstawowych umiejętności językowych, które pozwalają na komunikację w różnorodnych sytuacjach życia codziennego oraz w sytuacjach podróżniczych. Uczniowie na tym poziomie powinni być w stanie rozmawiać na proste tematy, takie jak zainteresowania, życie codzienne, podróże, zakupy itp.Sprecyzuj swój poziom zaawansowania językowy – wykonaj test poziomujący
UMÓW SIĘ NA TEST

Oto elementy programu nauczania języka na poziomie A2:

Rozszerzone słownictwo: Uczniowie poznają i uczą się używać bardziej zaawansowanych słów i zwrotów związanych z tematami takimi jak kultura, sztuka, nauka, zdrowie, podróże, itp.

Rozszerzona gramatyka: Nauczanie bardziej skomplikowanych zasad gramatyki, takich jak tryb przypuszczający, tryb warunkowy, zaimki dzierżawcze, itp.

Rozumienie ze słuchu: Uczniowie słuchają dłuższych dialogów, rozmów i wywiadów oraz odpowiadają na pytania dotyczące ich treści.

Rozumienie tekstu pisanego: Uczniowie czytają dłuższe teksty, takie jak artykuły, reportaże i opowiadania oraz odpowiadają na pytania dotyczące ich treści.

Komunikacja ustna: Uczniowie ćwiczą mówienie na różnorodne tematy, takie jak ich zainteresowania, życie codzienne, podróże, kultura, sztuka itp. Uczą się także udzielania rad, opowiadania o swoich doświadczeniach i wyrażania swojego zdania.

Komunikacja pisemna: Uczniowie ćwiczą pisemne wypowiedzi, takie jak listy, e-maile, artykuły, notatki itp.

Kultura i zwyczaje: Nauczanie kultury i zwyczajów związanych z językiem, takie jak festiwale, zwyczaje kulinarne, święta i tradycje, filmy i literatura.

Wymowa: Uczniowie uczą się poprawnej wymowy i intonacji słów i zwrotów, a także poprawnego akcentu w zdaniach.

Ćwiczenia praktyczne: Nauczanie języka poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, takie jak gry słowne, piosenki, filmy i materiały wideo, dyskusje na różne tematy, itp.

Wszystkie te elementy programu nauczania języka na poziomie A2 mają na celu nauczenie uczniów bardziej zaawansowanych umiejętności językowych, które pozwalają na komunikację w różnorodnych sytuacjach życia codziennego oraz w sytuacjach zawodowych.

ANGIELSKI  KURS W ONLINE 1

Poziom B1 – Średniozaawansowany

Program nauczania języka na poziomie B1 zakłada nauczenie uczniom zaawansowanych umiejętności językowych, które pozwalają na swobodną komunikację w różnorodnych sytuacjach życia codziennego oraz w sytuacjach zawodowych. Uczniowie na tym poziomie powinni być w stanie prowadzić konwersacje na różne tematy, czytać i rozumieć teksty pisane, a także pisać w języku obcym.Sprecyzuj swój poziom zaawansowania językowy – wykonaj test poziomujący
UMÓW SIĘ NA TEST

Oto elementy programu nauczania języka na poziomie B1:

Rozszerzone słownictwo: Uczniowie poznają i uczą się używać bardziej specjalistycznego słownictwa związane z różnymi dziedzinami, takimi jak biznes, nauka, technologia, itp.

Rozszerzona gramatyka: Nauczanie bardziej skomplikowanych zasad gramatyki, takich jak czas present perfect, tryb koniunkturalny, tryb rozkazujący, itp.

Rozumienie ze słuchu: Uczniowie słuchają dłuższych dialogów, prezentacji i wykładów oraz odpowiadają na pytania dotyczące ich treści.

Rozumienie tekstu pisanego: Uczniowie czytają dłuższe teksty, takie jak artykuły naukowe, raporty biznesowe, literaturę piękną i fachową oraz odpowiadają na pytania dotyczące ich treści.

Komunikacja ustna: Uczniowie ćwiczą mówienie na różnorodne tematy, takie jak biznes, nauka, technologia, kultura, sztuka itp. Uczą się także prowadzenia negocjacji, argumentowania i wyrażania swojego zdania w sposób przekonujący.

Komunikacja pisemna: Uczniowie ćwiczą pisemne wypowiedzi, takie jak raporty, esej, prezentacje, notatki itp. Uczą się także poprawnego pisania e-maili i listów biznesowych.

Kultura i zwyczaje: Nauczanie kultury i zwyczajów związanych z językiem, takie jak kultura biznesowa, zwyczaje kulinarne, festiwale, święta i tradycje, kino i literatura.

Wymowa: Uczniowie uczą się poprawnej wymowy i intonacji słów i zwrotów, a także poprawnego akcentu w zdaniach.

Ćwiczenia praktyczne: Nauczanie języka poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, takie jak symulacje sytuacji biznesowych, prezentacje, debaty, filmy i materiały wideo, dyskusje na różne tematy, itp.

Wszystkie te elementy programu nauczania języka na poziomie B1 mają na celu nauczenie uczniów zaawansowanych umiejętności językowych, które umożliwiają im swobodną komunikację w języku obcym, zarówno w sytuacjach codziennych, jak i zawodowych. Uczniowie na poziomie B1 powinni być w stanie porozumieć się z native speakerami języka obcego w różnorodnych sytuacjach, jak również korzystać z materiałów pisanych w języku obcym.

ANGIELSKI  KURS W ONLINE 1

Poziom B2 – Zaawansowany niższy

Program nauczania języka na poziomie B2 zakłada nauczenie uczniów zaawansowanych umiejętności językowych, które umożliwiają im swobodną i precyzyjną komunikację w różnorodnych sytuacjach życia codziennego, zawodowego oraz akademickiego. Uczniowie na tym poziomie powinni być w stanie prowadzić skuteczne negocjacje, czytać i rozumieć teksty fachowe oraz wyrażać swoje myśli w sposób precyzyjny i zrozumiały dla native speakerów.Sprecyzuj swój poziom zaawansowania językowy – wykonaj test poziomujący
UMÓW SIĘ NA TEST

Oto elementy programu nauczania języka na poziomie B2:

Rozszerzone słownictwo: Uczniowie poznają i uczą się używać bardziej złożonego i specjalistycznego słownictwa związane z różnymi dziedzinami, takimi jak biznes, nauka, prawo, medycyna, itp.

Rozszerzona gramatyka: Nauczanie skomplikowanych zasad gramatyki, takich jak zdania podrzędne, czas warunkowy, bezokoliczniki z ‚to’, itp.

Rozumienie ze słuchu: Uczniowie słuchają dłuższych fragmentów mowy, prezentacji i wykładów oraz odpowiadają na pytania dotyczące ich treści. Ćwiczą również rozumienie akcentów regionalnych i różnic w akcentach.

Rozumienie tekstu pisanego: Uczniowie czytają trudniejsze i bardziej złożone teksty, takie jak artykuły naukowe, prace magisterskie, raporty biznesowe, literaturę piękną i fachową oraz odpowiadają na pytania dotyczące ich treści.

Komunikacja ustna: Uczniowie ćwiczą mówienie na różnorodne tematy, takie jak biznes, nauka, prawo, medycyna, kultura, itp. Ćwiczą również argumentowanie i przekonywanie oraz uczą się radzenia sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych.

Komunikacja pisemna: Uczniowie ćwiczą pisemne wypowiedzi na różnorodne tematy, takie jak artykuły, eseje, raporty, prezentacje, itp. Uczą się również pisania w stylu formalnym i nieformalnym, jak również umiejętności redagowania dokumentów i korespondencji.

Kultura i zwyczaje: Nauczanie kultury i zwyczajów związanych z językiem, takie jak kultura biznesowa, zwyczaje kulinarne, festiwale, święta i tradycje, kino i literatura.

Wymowa: Uczniowie uczą się poprawnej wymowy i intonacji słów i zwrotów, a także poprawnego akcentu w zdaniach. Ćwiczą również wymowę trudnych dźwięków oraz akcentów regionalnych i dialektów.

Podsumowując, program nauczania języka na poziomie B2 zakłada nauczenie uczniów bardziej złożonych umiejętności językowych, które pozwolą na swobodną komunikację w różnych sytuacjach życiowych, zawodowych i akademickich. Program skupia się na rozszerzeniu słownictwa, gramatyki, rozumieniu tekstu pisanego i ze słuchu, komunikacji ustnej i pisemnej, kulturze i zwyczajach oraz wymowie.

ANGIELSKI  KURS W ONLINE 1

Poziom C1 – Zaawansowany

Program nauczania języka na poziomie C1 zakłada, że uczniowie posiadają zaawansowane umiejętności językowe i są w stanie komunikować się w języku obcym na poziomie zbliżonym do native speakerów. Program ten skupia się na dalszym doskonaleniu i udoskonaleniu już posiadanych umiejętności oraz na nauczaniu bardziej skomplikowanych i zaawansowanych zagadnień językowych, takich jak gramatyka, słownictwo, wymowa i komunikacja w różnych sytuacjach życiowych, zawodowych i akademickich.Sprecyzuj swój poziom zaawansowania językowy – wykonaj test poziomujący
UMÓW SIĘ NA TEST

Oto elementy programu nauczania języka na poziomie C1:

Zaawansowane słownictwo: Uczniowie poznają i uczą się używać bardzo specjalistycznego i zaawansowanego słownictwa z różnych dziedzin, takich jak nauka, technologia, prawo, medycyna, sztuka i literatura.

Skomplikowana gramatyka: Uczniowie poznają bardziej skomplikowane zasady gramatyki, takie jak konstrukcje bezokolicznikowe, struktury czasowe, przysłówki i przymiotniki, zdania złożone oraz style językowe.

Rozumienie ze słuchu: Uczniowie słuchają różnorodnych fragmentów mowy, takich jak wykłady, prezentacje, dyskusje, debaty, i odpowiadają na pytania dotyczące ich treści. Ćwiczą również słuchanie akcentów regionalnych i dialektów.

Rozumienie tekstu pisanego: Uczniowie czytają trudne i skomplikowane teksty, takie jak artykuły naukowe, prace doktorskie, publikacje fachowe i literaturę piękną. Ćwiczą również analizowanie tekstów, formułowanie wniosków i odpowiadanie na pytania dotyczące ich treści.

Komunikacja ustna: Uczniowie ćwiczą mówienie na różne tematy, takie jak nauka, technologia, polityka, biznes, medycyna, kultura i sztuka. Ćwiczą również argumentowanie i przekonywanie oraz uczą się radzenia sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych.

Komunikacja pisemna: Uczniowie ćwiczą pisemne wypowiedzi na różne tematy, takie jak artykuły naukowe, eseje, raporty, projekty badawcze i publikacje fachowe. Uczą się również pisania w stylu formalnym i nieformalnym, jak również umiejętności redagowania dokumentów i korespondencji.

Kultura i zwyczaje: Nauczanie kultury i zwyczajów związanych z językiem, takie jak kultura biznesowa, zwyczaje kulinarne, festiwale, święta i tradyc je. Uczniowie poznają również różnice kulturowe między krajami i regionami oraz uczą się szacunku dla różnorodności kulturowej.

Komunikacja w różnych sytuacjach życiowych: Uczniowie uczą się komunikować w różnych sytuacjach życiowych, takich jak rozmowa o pracę, negocjacje biznesowe, spotkania towarzyskie, podróże i zakupy. Uczą się również, jak poradzić sobie z trudnymi sytuacjami komunikacyjnymi, takimi jak skargi, problemy i konflikty.

Aktywna i efektywna nauka: Uczniowie uczą się technik uczenia się i zapamiętywania słownictwa oraz technik radzenia sobie ze stresem i blokadami językowymi. Uczą się również, jak skutecznie planować naukę języka i wykorzystywać różne źródła informacji.

Tak więc program nauczania języka na poziomie C1 skupia się na rozwijaniu już posiadanych umiejętności językowych i na nauczaniu bardziej skomplikowanych i zaawansowanych zagadnień językowych, aby uczniowie mogli komunikować się w języku obcym na poziomie zbliżonym do native speakerów w różnych sytuacjach życiowych, zawodowych i akademickich.

NIE WIESZ JAK ZACZĄĆ KURS?
PODPOWIEMY