5 kluczowych umiejętności, które musisz opanować przed egzaminem maturalnym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

O czym pamiętać przygotowując się do matury z angielskiego

5 kluczowych umiejętności, które musisz opanować przed egzaminem maturalnym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Jak zdobyć wysoką punktację na egzaminie z języka angielskiego? Oto 5 kluczowych umiejętności, które musisz opanować!

I. Znajomość języka. Na egzaminie zdający powinien wykazać się bogatym zasobem językowym, obejmującym leksykę, gramatykę, ortografię i fonetykę, co umożliwi mu skuteczne poradzenie sobie z tematami wymienionymi w szczegółowych wymaganiach.

II. Rozumienie ze słuchu i czytania. Zdający powinien być w stanie zrozumieć różnorodne skomplikowane wypowiedzi ustne w naturalnym tempie oraz różnorodne skomplikowane wypowiedzi pisemne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi.

III. Tworzenie wypowiedzi. Zdający powinien samodzielnie tworzyć dość skomplikowane, spójne, logiczne i płynne wypowiedzi ustne oraz pisemne, bogate w treść i spójne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi.

IV. Reagowanie na wypowiedzi. Zdający powinien umieć uczestniczyć w rozmowie, reagować ustnie w różnorodnych, także skomplikowanych i nietypowych sytuacjach oraz reagować na piśmie w różnorodnych sytuacjach, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi.

V. Przetwarzanie wypowiedzi. Zdający powinien umieć zmienić formę przekazu ustnego lub pisemnego, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi.

Wymagania egzaminacyjne dotyczące znajomości języka obcego to ważna kwestia dla każdego, kto planuje przystąpić do egzaminu. Jednym z najważniejszych wymagań jest posługiwanie się bogatym zasobem językowym, obejmującym leksykalne, frazeologiczne, gramatyczne, ortograficzne oraz fonetyczne elementy języka. Wymagania ogólne obejmują także następujące tematy: człowiek, miejsce zamieszkania, edukacja, praca, życie prywatne, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody oraz państwo i społeczeństwo.

Wymagania związane z tematem człowieka obejmują wiedzę na temat danych personalnych, okresów życia, wyglądu zewnętrznego, cech charakteru, rzeczy osobistych, uczuć i emocji, umiejętności i zainteresowań, społecznego i osobistego systemu wartości oraz autorytetów. Natomiast temat miejsca zamieszkania obejmuje wiedzę na temat domu i jego okolicy, pomieszczeń i wyposażenia domu, prac domowych, wynajmowania, kupna i sprzedaży mieszkań, przeprowadzek oraz architektury.

Egzaminacyjne wymagania dotyczące edukacji obejmują znajomość szkoły i jej pomieszczeń, przedmiotów nauczania, uczenia się – w tym uczenia się przez całe życie, przyborów szkolnych, ocen szkolnych, życia szkoły, zajęć pozalekcyjnych oraz systemu oświaty. Wymagania związane z tematem pracy obejmują wiedzę na temat zawodów i związanych z nimi czynności i obowiązków, miejsca pracy, pracy dorywczej, kariery zawodowej, rynku pracy oraz warunków pracy i zatrudnienia.

Temat życia prywatnego obejmuje znajomość zagadnień związanych z rodziną, znajomymi i przyjaciółmi, czynnościami z życia codziennego, określaniem czasu, formami spędzania czasu wolnego, świętami i uroczystościami, stylem życia, konfliktami i problemami. Wymagania związane z tematem żywienia obejmują znajomość artykułów spożywczych, posiłków i ich przygotowywania, nawyków żywieniowych – w tym diet, lokali gastronomicznych.

W zakresie żywienia egzaminatorzy mogą oczekiwać, że zdający będą umieli opisać różne artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków oraz omawiać nawyki żywieniowe, w tym diety i lokale gastronomiczne.

W przypadku tematyki zakupy i usługi, egzamin może skupiać się na rozpoznawaniu rodzajów sklepów, towarów i ich cech, sprzedaży i kupowaniu, finansach oraz promocji i reklamie. Zdający powinni także umieć korzystać z usług bankowych i ubezpieczeniowych oraz składać reklamacje.

Wymagania dotyczące podróżowania i turystyki mogą obejmować umiejętność korzystania ze środków transportu i orientacji w terenie, znajomość bazy noclegowej, organizacji wycieczek i zwiedzania, radzenia sobie z awariami i wypadkami w podróży, a także znajomość zasad ruchu ulicznego oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem w podróży.

W zakresie kultury, egzaminatorzy mogą oczekiwać, że zdający będą potrafili opowiadać o różnych dziedzinach kultury, twórcach i ich dziełach, uczestnictwie w kulturze, tradycjach i zwyczajach oraz mediach. Wymagana może być także umiejętność komunikowania się na tematy związane z kulturą w języku obcym.

Wymagania na egzaminie z angielskiego dotyczące tematyki sportowej będą obejmować między innymi dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe oraz organizację imprez sportowych. Kandydaci powinni być w stanie opisać zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki uprawiania sportu oraz problemy współczesnego świata sportu.

Wymagania z zakresu zdrowia będą dotyczyć trybu życia, samopoczucia oraz chorób, w tym chorób cywilizacyjnych, ich objawów i leczenia. Kandydaci powinni znać również zagadnienia związane z niepełnosprawnością oraz uzależnieniami.

Wymagania na egzaminie z nauki i techniki będą obejmować ludzi nauki, odkrycia naukowe, wynalazki oraz korzystanie z urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Kandydaci powinni znać zarówno szanse, jak i zagrożenia z tym związane oraz korzyści i zagrożenia wynikające z postępu naukowo-technicznego.

Wymagania dotyczące świata przyrody będą obejmować zagadnienia związane z pogodą, porami roku, klimatem, roślinami i zwierzętami oraz krajobrazem. Kandydaci powinni znać także zagrożenia i ochronę środowiska naturalnego, katastrofy ekologiczne, klęski żywiołowe oraz przestrzeń kosmiczną.

Wymagania z zakresu państwa i społeczeństwa będą obejmować wydarzenia i zjawiska społeczne, organizacje społeczne i międzynarodowe oraz podstawowe zagadnienia związane z polityką i gospodarką. Kandydaci powinni znać problemy współczesnego świata oraz prawa człowieka.

ZASTANAWIASZ SIĘ NAD KURSEM JĘZYKOWYM DLA SIEBIE LUB TWOICH BLISKICH?
POROZMAWIAJMY, PODPOWIEMY!